Gyan Ganga Educational Academy

12th K.M. Vidhansabha Marg, Vill Nardaha, Raipur (C.G)- 493111

Phone : 0771-2284716, 2284816

E-mail : gyangangaraipur@yahoo.co.in